home >> panorama >> extra >> staff       

:: staff ::

Musique :  
Réalisateur :  
Directeur de l'animation :  
Producteur Exécutif :  
Directeur artistique :  
CGI :  
Assistant CGI :  
Verification animation :  
Couleurs :  
Animateurs clés :  Couleurs CG :  
Son :  
Producteur Son :  
Co-ordination Production :  
Producteur :  
Softs CG :  
Production :  
Concept visuel :  
Ken Ishii
Koji Morimoto
Koji Morimoto
Renaat Vandepapeliere
Ikuo Koseki
Hiroaki Ando
Akiko Saitoh
Ikuko Kajitani
Terumi Nakauchi
Atsuko Fujishima, Tatsuya Sotomaru,
Yumi Chiba, Miyuki Aoki,
Nobuko Adachi, Emiko Iwayanagi,
Nobuta Sawasaki, Yoriko Yoshinaka
Studio Takuranke
Mitsuru Kageyama (Fiss Sound Creation)
IMAGICA CORP.
Masakazu Hiroishi (Sony Music)
Eiko Tanaka
Yumiko Toudo
Takahiro Obata
Beyond C