home >> panorama >> franken's gears >> staff       

:: staff ::

Robot Carnival

Producteur :
Réalisateurs :
Mecha-Design :
Musique :
Kazufumi Nomura
Katsuhiro Otomo
Atsuko Fukushima
Koji Miromoto
Hidetoshi Ohmori
Yasuomi Umetsu
Hiroyuki Kitazume
Mao Lamdo
Hiroyuki Kitakubo
Takashi Nakamura
Mahiro Maeda
Joe Hisaishi, Isaku Fujita,
Masohisa Takaisha


toute aide pour completer le
staff est la bienvenue :)